Laser Blast Film Society presents Dark Night - Lady In White